W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 12%.

Wzrost stawki podatku od nieruchomości jest podyktowany wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza
2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%).

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w danym roku stanowi podstawę do określenia przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości (i opłat lokalnych) na rok następny.

Na 2023 rok, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. Jednakże, ostatecznie o tym, w jakiej wysokości mieszkańcy gmin i miast będą musieli wnieść do kasy tych urzędów podatek od nieruchomości, zadecydują rady gmin, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych Art. 5.1. wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy, z tym że uchwalone stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w ustawie.

Przepis ujęty w Art. 5.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pozwalający Radzie Gminy na uchwalanie stawek podatkowych w wysokości nie wyższej od stawek ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów sprawia, że na terenie Polski mogą funkcjonować różne stawki podatku od nieruchomości.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Wysokość podatku od nieruchomości w 2023 r.

Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r., górne granice stawek kwotowych na rok 2023 wyniosą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie Art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzrost górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2023 r. w stosunku do górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 r. charakteryzuje zestawienie ujęte w poniższej tabeli.

WyszczególnienieMax. stawka podatku od nieruchomości w 2022 r. [zł]Max. stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. [zł]
GRUNTY:
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni1,031,16
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni5,175,79
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni0,540,61
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji * – od 1 m2 powierzchni3,403,81
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI:
mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowej0,891,00
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej25,7428,78
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej12,0413,47
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej5,255,87
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej8,689,71
OD BUDOWLI:2% ich wartości2% ich wartości

*Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Przy określaniu wysokości stawek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wód, gruntów przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Również w przypadku określania wysokości stawek od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym czy związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Rada Gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków jak również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – rodzaj prowadzonej działalności.

Rada Gminy podejmując uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości na dany rok, nie może uchwalić stawek wyższych od górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Uchwała Rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa, w obszarze którego znajduje się dana gmina.

Przeczytaj: Zaległy podatek od nieruchomości – jakie możliwości ma dłużnik?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości za 2023 r.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Decyzję w sprawie uiszczenia podatku od nieruchomości organ podatkowy przesyła podatnikowi sukcesywnie od 14 stycznia 2023 r. Podatek jest płatny w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości za 2023 r. należy zapłacić w następujących terminach, do dnia:

  • I rata do 15 marca 2023 r.,
  • II rata do 15 maja 2023 r.,
  • III rata do 15 września 2023 r.
  • IV rata do 15 listopada 2023 r.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (do 15 marca 2023 r.).

Wskazany w Decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), podatek od nieruchomości można zapłacić:

  • w kasie gminy,
  • przelewem na konto gminy.

Rada Gminy może zażądać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Osoby prawne oraz inne podmioty niebędące osobami prawnymi mają obowiązek złożenia do 31 stycznia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok. Deklaracje podatkowe podlegają sprawdzeniu pod kątem ich zgodności z rejestrem gruntów i budynków. Sprawdzeniu podlega rodzaj nieruchomości oraz ich powierzchnia. Podatek od nieruchomości osoby te wpłacają bez wezwania na rachunek gminy w miesięcznych ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do końca tego miesiąca. Ta sama zasada dotyczy nieruchomości, które są we współwłasności osób fizycznych i prawnych.

Szczegółowych informacji, odnośnie podatku od nieruchomości, o możliwości obniżenia bądź uniknięcia podatku od nieruchomości należy szukać na stronie internetowej gminy/urzędów miast, w których położone są nieruchomości objęte podatkiem od nieruchomości.

Przeczytaj również: Zwolnienie z podatku od nieruchomości – kiedy i komu przysługuje?

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.
  3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna