Kartografia – wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie
Głosów: 7 (śr. 3.6)

Słowo kartografia wywodzi się od dwóch greckich słów oznaczających arkusz papieru i pisanie.

Początki kartografii sięgają czasów starożytnych, kiedy to na malowidłach ściennych przedstawiano odwzorowanie powierzchni i kształtu ziemi. Znaczny rozwój kartografii nastąpił w XV-XVII wieku, kiedy to wynaleziono prasę drukarską.

Swoista rewolucja w rozwoju geodezji i kartografii nastąpiła w okresie XX wieku za przyczyną wzmożonego rozwoju cyfryzacji.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kartografia – zastosowanie

Kartografia jest nauką o mapach, metodach ich sporządzania, zastosowania i wykorzystania. Zajmuje się przedstawianiem powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie rysunku mapy. Przekazuje informacje przestrzenne w formie graficznej bądź cyfrowej.

Kartografia zajmuje się nie tylko sporządzaniem map, ale również gromadzeniem na tych mapach wiedzy z zakresu gospodarki, statystyki.

Jednym z działów kartografii jest kartometria. Kartometria zajmuje się metodami dokonywania pomiarów na mapie.

Klasyfikacja map ze względu na treść

Mapy ogólnogeograficzne – uwzględniają wiele elementów środowiska geograficznego.

Dzieli się je na:

  • mapy fizyczne (hipsometryczne),
  • mapy polityczno – administracyjne.

Mapy tematyczne (specjalne) – dotyczą wybranego tematu, np. ukazują rozmieszczenie pojedynczego zjawiska lub relacje przestrzenne między kilkoma zjawiskami w ramach jednego tematu.

Dzieli się je na:

  • mapy przyrodnicze – np. mapy klimatyczne, glebowe, geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, wulkaniczne i sejsmiczne,
  • mapy inżynieryjne – np. mapy urbanistyczne, górnicze, ewidencji gruntów,
  • mapy społeczno-gospodarcze – np. mapy zaludnienia, historyczne, komunikacyjne, przemysłu.

Klasyfikacja map ze względu na szczegółowość

Mapy topograficzne (wielkoskalowe) – 1:5000 (szczegółowe) do 1:200 000. Przedstawiają małe obszary powierzchni Ziemi, np. szczegółowo przedstawiają sieć rzeczną, rzeźbę terenu.

Mapy przeglądowo-topograficzne (średnioskalowe) – 1:200 000 do 1 000 000. Przedstawiają większe obszary powierzchni Ziemi niż mapy topograficzne, np. przedstawiają sieć komunikacyjną, rzeźbę i pokrycie terenu.

Mapy przeglądowe (małoskalowe) – w skalach mniejszych niż 1:1 000 000. Przedstawiają ogólny obraz kontynentów.

Powiązanie kartografii z geodezją

Kartografia jest nieodłącznym elementem geodezji. Wzajemny związek pomiędzy geodezją i kartografią jest silny i nierozerwalny.

Geodezja, zajmuje się wykonywaniem pomiarów, m.in. wysokościowych czy sytuacyjno-wysokościowych. Kartografia natomiast przedstawia wykonane pomiary w formie graficznej.

Geodezja bez graficznego obrazu jakim jest kartografia byłaby nauką czysto teoretyczną i jako taka nie mogłaby funkcjonować.

Przeczytaj także: Geodezja – wyjaśnienie pojęcia i zastosowanie

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by user