Podstawowymi i standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów, którymi dysponuje Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są:

 • mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 • mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 • mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Mapy geodezyjne – ogólna charakterystyka

Mapy geodezyjne to mapy, które powstają w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych obszarów związanych z działalnością gospodarczą, np. budową nowych obiektów, jak również w wyniku podziału nieruchomości, scalania nieruchomości oraz obrotu nieruchomościami (zbywanie, nabywanie, zamiana).

Mapy geodezyjne są tworzone przez uprawnionych geodetów. Podstawą tworzenia map geodezyjnych są zawsze wytyczne ujęte w rozporządzeniach ministerstw.

Podstawowe mapy geodezyjne to:

 • mapy dla celów projektowych,
 • mapy inwentaryzacyjne,
 • mapa dla celów prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, podziałem i scalaniem nieruchomości.

Mapy geodezyjne są tworzone na podstawie mapy zasadniczej. W każdej sytuacji, gdy zlecamy geodecie tworzenie mapy geodezyjnej, musimy określić, do jakich celów jest nam ona niezbędna.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza stanowi zasób państwowy. Mapa zasadnicza jest aktualizowana przez uprawnionych pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Mapa zasadnicza zawiera podstawowe elementy z zakresu:

 • ewidencji gruntów – granice działek, numery działek,
 • zagospodarowania terenu – ulice, drzewa, ogrodzenia, obiekty użyteczności publicznej,
 • uzbrojenie terenu – obiekty infrastruktury terenu takie jak gazociągi, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, ogrodzenia,
 • ukształtowanie terenu – wysokości terenu.

Mapa zasadnicza, którą można pozyskać (za odpłatnością) w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej sporządzana jest w skali:

 • 1:500 lub 1:1000 dla obszarów o dużym zagęszczeniu obiektów budowlanych (skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500),
 • 1:1000, 1:2000 dla obszarów średnio zurbanizowanych,
 • 1:5000 dla obszarów rolnych i leśnych.

Skala mapy zasadniczej w zależności dla jakich celów jest pobierana, powinna być tak dobrana aby jej treść była czytelna i przejrzysta.

Mapa do celów projektowych

Podstawą do tworzenia mapy dla celów projektowych jest mapa zasadnicza.

Treść mapy do celów projektowych oprócz elementów, które zawiera mapa zasadnicza, powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej, także tej strefy.

Innymi elementami mapy do celów projektowych powinny być:

 • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Mapa dla celów projektowych jest niezbędna przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku braku mapy zasadniczej, projekt wykreślany jest na mapie jednostkowej przyjętej do zasobu geodezyjnego.

Przeczytaj: Mapa do celów projektowych

Mapa inwentaryzacyjna

Mapa inwentaryzacyjna jest tworzona w zakresie tzw. prac geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (D.Z.U. Nr 25 z 1995r. poz. 133):

Dokumentacja geodezyjno kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Mapę inwentaryzacyjną, na zlecenie inwestora, sporządza na kopii mapy zasadniczej uprawniony geodeta.

Zakończenie budowy wiąże się z inwentaryzacją nie tylko obiektu budynku, ale również całej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej.

Mapy dla celów prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, podziałem nieruchomości, założeniem księgi wieczystej, scalaniem nieruchomości

Mapy geodezyjne to także mapy tworzone dla celów związanych z obrotem nieruchomości, podziału nieruchomości jak i scalaniem nieruchomości.

Dokumentacja kartograficzna związana z działaniami prawnymi w zakresie obrotu nieruchomości, scalania działek czy też ich podziału, tworzona jest przez uprawnionych geodetów na kopii mapy zasadniczej bądź w przypadku braku takiej mapy na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

W przypadku podziału nieruchomości, granice projektowanych do wydzielenia działek oznacza się kolorem czerwonym. W tym samym kolorze projektuje się propozycje dostępu działki do drogi publicznej.

Mapa wstępnego projektu podziału nieruchomości powinna zawierać m.in. następujące informacje:

 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi zgodnie z ewidencja gruntów,
 • powierzchnie nieruchomości podlegająca podziałowi.

Dane do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości powinny być poddane badaniu w oparciu o dane z księgi wieczystej nieruchomości.

Mapa dla celów prawnych to mapa najczęściej wykorzystywana do założenia księgi wieczystej, celów sądowych, takich jak: stwierdzenia zasiedzenia, działu spadku, zniesienia współwłasności, ustalenia służebności.

Przeczytaj: Mapy geodezyjne do celów prawnych (sądowych)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (D.Z.U. Nr 25 z 1995r. poz. 133.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by Joanna