Terminy płatności podatku od nieruchomości

Terminy płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wymienieni płatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości w terminach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Zgodnie z treścią art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku od nieruchomości w terminach do:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada roku podatkowego.

Osoby fizyczne otrzymują od organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania) decyzje podatkowe określające wysokość kwoty podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy ma obowiązek dostarczyć podatnikowi (osobie fizycznej) decyzję podatkową na co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku od nieruchomości.

W przypadku, gdy organ podatkowy spóźnia się z dostarczeniem podatnikowi decyzji podatkowej, to ten (podatnik) może przekazać ratę podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatkowej. W przypadku zaistnienia wymienionego zdarzenia, podatnik podatku od nieruchomości nie może zostać „ukarany” odsetkami za niedotrzymanie terminu płatności podatku od nieruchomości.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe uiszczają podatek od nieruchomości w terminach określonych w art. 6, pkt. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wyszczególniona grupa podatników w myśl ustawy winna uiścić podatek od nieruchomości w następujących terminach i ratach:

 • do 31 stycznia – I rata,
 • do dnia 15 każdego miesiąca – kolejne raty.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Sposoby płatności podatku od nieruchomości

Należy pamiętać, że adresatem – podatku od nieruchomości jest zawsze gmina, na terenie, której leży nasza nieruchomość.

Kwotę podatku od nieruchomości możemy uiścić w sposób następujący:

 • wnieść – przelać kwotę podatku na konto podatnika, które znajdziemy w decyzji organu podatkowego,
 • wpłacić w kasie organu podatkowego (gminy),
 • wysłać kwotę podatku korzystając z usługi poczty.

Przeczytaj także: Zaległy podatek od nieruchomości – jakie możliwości ma dłużnik?

Foto: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna