Jak doszło do powstania Geoportalu?
Głosów: 3 (śr. 4.7)

Historia powstania Geoportalu sięga lat 2004 – 2005. W tym, bowiem czasie, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2005, rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

W jakim celu powstał GEOPORTAL.GOV.PL

Wiodącym celem projektu GEOPORTAL.GOV.PL był przede wszystkim wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług elektronicznych opartych o dane geoprzestrzenne, obejmujące dane ewidencji gruntów i budynków (dane katastralne) oraz metadane.

Po wdrożeniu projektu, okazało się, że wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw nie był jedynym i ostatecznym celem projektu GEOPORTAL.GOV.PL, a wręcz przyczynił się do:

 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, dzięki dostępowi do danych geoprzestrzennych,
 • usprawnienia procesów decyzyjnych przedsiębiorców dotyczących inwestycji,
 • modernizacji pracy administracji publicznej (na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym) w zakresie objętym projektem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 • zwiększenia wiedzy i znaczenia informacji przestrzennej oraz informacji o charakterze katastralnym wśród przedsiębiorców,
 • oszczędności w zakresie czasu i kosztów dla przedsiębiorców korzystających z usług geodezyjnych,
 • wzbogacenia oferty przedsiębiorstw świadczących usługi na rynku, opartej o publiczną informację przestrzenną,
 • współudziału w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku prac projektowych powstał również portal internetowy pod nazwą: www.geoportal.gov.pl, którego rolą stało się przybliżenie zwykłemu obywatelowi danych i usług geoprzestrzennych.

Zakres danych GEOPORTAL.GOV.PL

GEOPORTAL.GOV.PL został ukończony w 2008 r., a jego wynikiem było zaimplementowanie (wdrożenie), następujących danych:

 • Danych o charakterze katastralnym,
 • Bazy Danych Ogólnogeograficznych,
 • Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
 • Ortofotomapy,
 • Rastrów map topograficznych,
 • Rastrów map tematycznych,
 • Państwowego Rejestru Granic,
 • Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
 • Numerycznego Modelu Terenu,
 • Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.

Przeczytaj: Jak znaleźć numer działki na Geoportalu?

Wymogi Dyrektywy INSPIRE

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej koniecznym stało się dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego.

Wymogi DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiające infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), nałożyły na kraje Unii Europejskiej konieczność opracowania i systematycznego wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, jako jednego z elementów infrastruktury informacji przestrzennej Unii Europejskiej.

Zgodnie z DYREKTYWĄ 2007/2/WE, działania państw członkowskich Unii Europejskiej powinny zapewnić zgodność infrastruktury informacji przestrzennej stworzonej przez państwa członkowskie i możliwość jej stosowania w kontekście wspólnotowym i transgranicznym.

Polska, wypełniając te wytyczne wprowadziła do obowiązujących przepisów prawa zapisy będące podstawą do działania w kierunku budowy infrastruktury informacji przestrzennej.

Zasadnicze przepisy w sprawie budowy infrastruktury przestrzennej zostały ujęte w art. 13 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, którego treść brzmi:

„Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.”

oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej o treści:

“Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym zintegrowanym z geoportalem infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”

W tym samym 2010 r. upubliczniono w Internecie ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych pod nazwą GEOPORTAL 2 – rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

GEOPORTAL 2 – cele, zadania i korzyści

Projekt GEOPORTAL 2 został zrealizowany zgodnie z wypracowanym przez Radę do spraw implementacji INSPIRE – ramowym programem tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2009-2010.

Głównym zadaniem projektu GEOPORTAL 2 stało się przybliżenie usług informacji przestrzennej w zakresie:

 • danych o środowisku geograficznym,
 • danych o obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka, nie tylko administracji rządowej i samorządowej, które tworzą i utrzymują rejestry, ale również innym jednostkom organizacyjnym, a przede wszystkim osobom fizycznym i prawnym.

Dostęp do aktualnych baz danych zawierających informacje o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka posiada istotne znaczenie w rozwoju państwa, gospodarki i oraz jego obywateli.

Dane informacji przestrzennej wykorzystywane są nie tylko przez administracje państwa, ale również przez gałęzie gospodarki narodowej jak:

 • rolnictwo,
 • leśnictwo,
 • budownictwo
 • oraz przez przedsiębiorców prywatnych.

Celem projektu GEOPORTAL 2 jest:

 • dalsza rozbudowa krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, tworzenie i bieżąca obsługa rejestrów, baz danych i map, poprzez wykorzystanie istniejącego archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów elektronicznych,
 • prace nad połączeniem zbiorów danych przestrzennych pochodzących ze zbiorów różnych organów państwowych w jedną całość,
 • implementacja dyrektywy INSPIRE w zakresie elektronicznych danych i dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęte rozwiązania zapewnią spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych w infrastrukturze zarówno krajowej jak i europejskiej infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa określającej zasady korzystania z danych systemu GEOPORTAL w taki sposób, aby ograniczał on maksymalnie ryzyko celowego bądź przypadkowego naruszenia poufności, integralności, dostępności i metadanych.

GEOPORTAL 2 wprowadza nową jakość w zakresie dostępu do danych informacji przestrzennych będących w posiadaniu administracji publicznej zarówno obywatelom krajowym jak i zagranicznym. Korzyści, jakie daje, GEOPORTAL 2 są zależne od konkretnych użytkowników, od tego w jak maksymalny sposób potrafią oni korzystać z zasobów GEOPORTALU.

GEOPORTAL 2 umożliwia połączenie informacji przestrzennych pochodzących z różnych źródeł – różnych organów państwowych, a następnie pozwala na przeglądanie tych informacji w postaci map, jak również wyszukiwanie i analizowanie informacji na przeglądarkach internetowych.

Zastosowane rozwiązania, utworzone zgodnie z wytycznymi INSPIRE, zapewniają spójny dostęp do danych przestrzennych i usług zgromadzonych zarówno w infrastrukturze europejskiej jak i krajowej.

Przeczytaj: Geoportal krajowy – co zawiera, do czego służy?

Ramy prawne projektu GEOPORTAL 2

Ramy prawne projektu GEOPORTAL 2 określały dokumenty szczególne, a przede wszystkim:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287),
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. 2005 Nr 214 poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zmianami),
 • Obowiązujące oraz projektowane przepisy wykonawcze do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Obowiązujące oraz projektowane przepisy wspólnotowe dotyczące INSPIRE oraz inne dokumenty stanowiące wynik prac nad INSPIRE i dotyczące wymienionych niżej kierunków prac objętych ramowym programem, w tym m. in.:
  – Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, Str. 1-14);
  – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami (Dz.U. L 83 z 30.3.2010, Str. 8-9).

Współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej

Projekt GEOPORTAL 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007‐2013), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł ponad 130 mln PLN.

Podstawa opracowania:
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o treści zawarte na stronie www.geoportal.gov.pl.

Foto: Fotolia

Geoportal360.pl

Posted by user