Ulga termomodernizacyjna jest jedną z form wspierających przedsięwzięcia z zakresu programu „Czyste powietrze”.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Podstawowym celem wprowadzenia w życie przepisów prawa umożliwiającego skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych – czyli właścicieli tzw. niskiej zabudowy, do wprowadzenia w swoich gospodarstwach takich rozwiązań i przedsięwzięć technologicznych, które zapewnią poprawę jakości powietrza, a tym samym przyczynią się do polepszenia jakości zdrowia i życia ludzi.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna – podstawa prawa

W polskim prawie podatkowym pojęcie ulgi termomodernizacyjnej zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2246).

Wymienioną ustawą wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) polegające na dodaniu w tej ustawie po Art. 26g, Art. 26h określającego zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej.

Przepisy ustawy obejmujące zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dodany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 26h wprowadza prawo do ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali przedsięwzięcie termomodrnizacyjne polegające m.in. na:

 • ulepszeniu budynku, w wyniku którego nastąpiło znaczne zmniejszenie energii do jego ogrzewania i podgrzewania wody,
 • wykonanie przyłączą technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, a tym samym likwidacja źródła ciepła lokalnego, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • zmianie źródeł energii na źródła odnawialne.

Szczegółowy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na które przysługuje ulga termomodernizacyjna, został określony w Załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489) w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do materiałów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zaliczone zostały:

MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kotły kondensacyjne – gazowy, olejowy,
 4. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 5. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 6. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 7. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 10. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 11. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 12. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 13. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 14. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

USŁUGI:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła kondensacyjnego – gazowego, olejowego;
 9. montaż pompy ciepła;
 10. montaż kolektora słonecznego;
 11. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 12. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 13. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 14. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 15. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Kto, kiedy i w jakiej wysokości może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

W myśl Art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podatnik, który nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości (domu jednorodzinnego), a jedynie jest jej posiadaczem, nie może skorzystać z przedmiotowej ulgi.

Podatnik – właściciel budynku mieszkalnego, jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, pod warunkiem, że przedsięwzięcie to zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak dokonać odliczenia ulgi termomodernizacyjnej (dokumentowanie poniesionych wydatków, zeznanie podatkowe)?

Odliczenia udokumentowanych wydatków na termomodernizację mogą dokonać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% skali podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć do dochodu za dany rok podatkowy kwoty poprzednio odliczone.

Przykładem takiej sytuacji może być zdarzenie, w którym podatnik realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne w 2019 r. dokonał w całości odliczenia poniesionych kosztów rozliczając się za ten rok.

Następnie w 2020 r. podatnik otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację celową na termomodernizacje w wysokości 10% poniesionych wydatków. Z uwagi na odliczenie w 2019 r. pełnych kosztów realizacji przedsięwzięcia, podatnik rozliczając podatek dochodowy za rok 2020 r. ma obowiązek doliczenia kwoty wydatków objętych dotacją NFOŚiGW (w wysokości 10% poniesionych wydatków) do dochodu za rok podatkowy 2020.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Uregulowania w zakresie ulgi termo modernizacyjnej dotyczą tylko budynków już wybudowanych. Oznacza to, że nie można skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej w przypadku budynku będącego w budowie.

Dodatkowo podatnik będzie miał prawo do ulgi termo modernizacyjnej tylko wówczas, gdy budynek będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a więc odpowiadającego definicji budynku przyjętej w ustawie Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Określony w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) limit ulgi nie oznacza, że jest on związany z jednym przedsięwzięciem. Limit ten jest określony dla danego podatnika niezależnie od tego, ile nieruchomości dany podatnik posiada i w ilu nieruchomościach prowadzone są prace termomodernizacyjne.

Każdemu z podatników pozostających w związku małżeńskim przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Limit ten dotyczy każdego z małżonków.

Przeczytaj również: Podatek od deszczu – kogo dotyczy, ile wynosi?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna