Nowe stawki podatkowe określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu

Podatek od nieruchomości został wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (u.o.p.i.o.l.). Zgodnie z tą ustawą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ww. ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Na podstawie obowiązujących przepisów organ podatkowy może:

 • zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso;
 • może wprowadzić zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości inne niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

 1. dla gruntów – powierzchnia,
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy określa Rada gminy w drodze uchwały (Art. 5. 1.).

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 – LINK.

Stawki ujęte w cytowanym Obwieszczeniu Ministra Finansów zostały naliczone w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – LINK.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101, 8 (wzrost cen o 1,8%).

W związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych wysokość górnych stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. nie może przekroczyć rocznie:

od GRUNTÓW:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z, 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

od BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

 • mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. w stosunku do 2019 r. – analiza

Z uwagi na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych stawki jednostkowe podatku od nieruchomości uległy nieznacznemu podwyższeniu. Powodem wzrostu stawek podatku od nieruchomości był wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 r. w stosunku do 2019 r. charakteryzuje zestawienie ujęte w poniższej tabeli.

Przedmiot opodatkowaniaMax. stawka podatku od nieruchomości w 2019 r. (zł)Max. stawka podatku od nieruchomości w 2020 r. (zł)
GRUNTY:
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni0,93 0,95
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni4,714,80
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,490,50
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy – od 1 m2 powierzchni3,093,15
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI:
mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowej0,790,81
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej23,4723,90
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej10,9811,18
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej4,78 4,87
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej7,908,05


(wynik obliczenia granicy górnych stawek kwotowych na każdy rok podatkowy ulega zaokrągleniu w górę do pełnych groszy)

Od czego zależy wysokość stawki podatku od nieruchomości

Rada gminy określając wysokość stawki podatku od nieruchomości może go różnicować biorąc pod uwagę m.in.:

 • przy opodatkowaniu gruntów – rodzaj przedmiotów opodatkowania, lokalizację,
 • przy opodatkowaniu budynków lub ich części – rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości

Obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Przeczytaj: Podatek od nieruchomości – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

W jakim terminie należy wnieść podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738).
 3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna