Podatnik, osoba fizyczna bądź osoba prawna, który z ważnych powodów osobistych lub ważnych powodów publicznych, nie mógł opłacać podatku od nieruchomości, może zwrócić się z wnioskiem do organu podatkowego o udzielenie ulgi w spłacie powstałego zadłużenia bądź umorzenia należnego podatku.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Czym jest zaległość podatkowa i na czym polega jej umorzenie?

Zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości, któremu podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstaje wówczas, gdy podatnik, osoba zobowiązana do uiszczenia podatku od nieruchomości nie wnosi tego podatku w terminie.

Późniejsze uregulowanie podatku od nieruchomości powoduje naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości i na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą należnego podatku od nieruchomości, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z prośbą o:

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek od nieruchomości;
 3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę.

Czym jest ważny interes podatnika oraz interes publiczny?

Podatnik posiadający zaległości w podatku od nieruchomości może zwrócić się do organu podatkowego o umorzenie powstałych zaległości podatkowych, a organ podatkowy może podjąć pozytywną decyzję tylko wówczas, gdy istnieją ku temu przesłanki, o których mowa w Art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. występuje ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

W świetle orzeczeń sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3324/15) pod pojęciem ważny interes podatnika należy rozumieć sytuację, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Przy czym, przesłanki – ważny interes podatnika nie można ograniczać tylko do nadzwyczajnych zdarzeń losowych. Ważna jest również normalna sytuacja ekonomiczna podatnika, a więc wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, a w szczególności wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia własnego oraz najbliższej rodziny.

Podatnik składając wniosek do organu podatkowego o zastosowanie określonej ulgi w zaległościach podatku od nieruchomości powinien szczegółowo określić swoją sytuację materialną powstałą w wyniku np. zdarzenia losowego, jakim jest np. pożar majątku podatnika, ciężka choroba lub inne zdarzenie losowe, które generowało dodatkowe środki finansowe.

Natomiast przez:

„interes publiczny należy rozumieć postępowanie podatnika zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami wspólnymi ujętymi w przepisach obowiązującego prawa, korzystnymi dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej, takich jak np.: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji”.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3324/15:

„ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki „interesu publicznego” wiąże się z koniecznością oceny wartości w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą – wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej”.

Organ podatkowy analizując każdą sytuację, każdego przypadku winien ustalić, co z punktu widzenia interesu publicznego jest korzystniejsze: dochodzenie powstałej należności czy też zastosowanie ulgi w zaległości podatkowej.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości?

Podatnik posiadający zaległości w podatku od nieruchomości może złożyć wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości.

Organem właściwym w sprawie podatku od nieruchomości jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta (Art. 13. § 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z Art. 1c ustawy z dnia Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Do organu podatkowego właściwego dla podatku od nieruchomości można składać wnioski o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski w/w sprawie można kierować do organu podatkowego za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl lub poczty tradycyjnej – na adres organu podatkowego.

Na portalu www.biznes.gov.pl uruchomione są usługi umożliwiające elektroniczne składanie wniosków o zastosowanie ulgi podatkowej (sprawdź TUTAJ).

Wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

Podatnik, składając wniosek do organu podatkowego o zastosowanie wskazanej we wniosku ulgi podatkowej, powinien wykazać w tym wniosku ważny interes osobisty lub ważny interes publiczny.

Wniosek w sprawie o umorzenie zaległości podatkowej można pobrać ze strony internetowej gminy bądź miasta. Wniosek o zastosowanie ulgi w zaległościach podatkowych można również sporządzić odręcznie, pamiętając o formie wniosku, jego treści oraz podstawie prawnej.

Składając wniosek o umorzenie zaległości podatkowych należy mieć na uwadze, że samo złożenie wniosku nie obliguje organu podatkowego do jego pozytywnego rozpatrzenia. Co prawda, przepis Art. 67a Ordynacji podatkowej zezwala organowi podatkowemu na podejmowanie decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej w ramach uznania administracyjnego, to jednak podjęcie decyzji przez organ podatkowy jest zależne od udokumentowania przesłanki, jaką stanowi ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

Zatem, wnioskodawca we wniosku o umorzenie zaległości podatkowych powinien nie tylko określić szczegółowo swoją sytuację ekonomiczną, ale również dołączyć do tego wniosku wszelkie dokumenty będące świadectwem przedstawionego zdarzenia losowego oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Przykładowo, wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości powinien posiadać następującą treść:

W prawym górnym rogu wniosku należy umieścić nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia wniosku.

W lewym górnym rogu należy podać dane osobowe wnioskodawcy, adres, REGON oraz NIP.

Następnie, w części środkowej wniosku/karty należy wpisać dane organu podatkowego (wójt gminy, prezydent miasta), do którego jest składany wniosek.

Poniżej nazwy organu podatkowego należy wprowadzić tekst wniosku, który przykładowo powinien przyjąć następującą treść:

Na podstawie Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości za okres 2019 – 2020 r. w kwocie 2 500zł, wykazanej w decyzji wójta gminy XXXXXXXX z dnia XX XX XXXX.

Uzasadnienie

Moja zaległość w podatku od nieruchomości za okres 2019 – 2020 r. wynosi 2 500 zł.

Wskazanej kwoty, jako zaległości podatkowej nie jestem w stanie uregulować, ponieważ w roku 2019 na terenie mojego gospodarstwa wybuchł pożar, który strawił cały mój dobytek, tj. budynki gospodarcze wraz z maszynami rolniczymi oraz zebranymi płodami rolnymi. Pomimo, że budynki gospodarcze, które uległy zniszczeniu były ubezpieczone, to jednak otrzymane odszkodowanie w pełni nie pokryło zaistniałej szkody. W 2020 r., a więc w nie cały rok od tragedii – pożaru, rozchorowałem się i potrzebne były dodatkowe środki finansowe na drogie leki.
Wszystkie te zdarzenia bardzo mocno wpłynęły na moją sytuację ekonomiczną.

Jednocześnie nadmieniam, że do 2019 r. należne podatki i opłaty wnosiłem na konto organu podatkowego w pełnej wysokości i w terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o zastosowanie ulgi w zaległościach podatkowych za lata 2019-2020 w maksymalnej wysokości bądź umorzenie powstałych zaległości w całości.

Załączniki:
Z poważaniem (data i podpis podatnika).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych nie podlega żadnej opłacie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości?

W zależności od powodów, które miały istotny wpływ na powstanie zaległości w podatku od nieruchomości, do wniosku o umorzenie tych zaległości należy dołączyć:

 • oświadczenie o stanie majątkowym (można pobrać ze strony organu podatkowego),
 • kserokopie faktur i rachunków za poniesione koszty wskazane we wniosku,
 • oświadczenia o wysokości opłacanych składek ZUS, KRUS,
 • decyzje organów ubezpieczeniowych o wypłaceniu ubezpieczenia z tyt. poniesionej straty wywołanej np. pożarem,
 • rachunki bądź faktury za zakupione leki w okresie wskazanym we wniosku,
 • kserokopię podatkowej księgi przychodów i rozchodów z ujawnionymi w niej operacjami gospodarczymi w formie uproszczonej określającymi:
  a. wszelkiego rodzaju przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody,
  b. wszelkiego rodzaju koszty, np. zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
 • wydatki takie jak wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenia podatnika o posiadanych nieruchomościach i środkach trwałych,
 • karta informacyjna z opieki społecznej,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US,
 • w przypadku pożarów wskazanym jest przedłożenie dokumentacji z działań ratowniczych w postaci karty zdarzenia. Kartę zdarzenia sporządza jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, np. Państwowa Straż Pożarna.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do wniosku informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej, wsparciu państwa de minimis – udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do podania informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

W jaki sposób rozpatrywane są wnioski o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości?

Podatnik, który posiada zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości może zwrócić się z wnioskiem do organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) o umorzenie tego podatku – wraz z odsetkami za zwłokę. Przy czym, należy podkreślić, że złożenie wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości może dotyczyć tylko zaległości podatkowej, przez którą należy rozumieć podatek niezapłacony w terminie płatności, tj. taki podatek, którego termin płatności już upłynął.

Z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości nie można się zwrócić do organu podatkowego przed terminem płatności tego podatku.

Wniosek, który wpłynął do organu podatkowego, zostaje niezwłocznie zarejestrowany, a następnie poddany ocenie formalno-prawnej.

Organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), po wnikliwym zapoznaniu się z treścią wniosku o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości oraz po analizie dołączonych do wniosku dokumentów wydaje stosowną decyzję.

W decyzji, organ podatkowy przychyla się do złożonego wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości bądź rozpatruje wniosek negatywnie.

Każde postanowienie organu podatkowego powinno zawierać informację o możliwości odwołania się podatnika od decyzji organu do instancji wyższej, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Umarzanie zaległości podatkowych/odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 708 z późn. zm.).

Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną, który otrzymał lub ma otrzymać pomoc publiczną.

Ile się czeka na rozpatrzenie sprawy?

W każdym postępowaniu podatkowym, jak również w postępowaniu o umorzenie zaległości podatkowych, obowiązuje zasada szybkości postępowania wynikająca z ordynacji podatkowej oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Załatwienie sprawy o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, które wymaga wnikliwego podejścia do sprawy, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku, gdy doręczenie podatnikowi decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej nastąpi po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania/wniosku, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem (§ 8 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach).

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów określonych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy

Na decyzję organu dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie zaległości w podatku od nieruchomości, służy stronie (podatnikowi) prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu pierwszej instancji (wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu ujętym w decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Zdjęcie: Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna