Pomiar elewacji budynku może stanowić część składową inwentaryzacji budynku, jak również może być wykonany tylko na potrzeby:

 • sporządzenia kosztorysu remontu budynku obejmującego również wymianę instalacji grzewczej,
 • sporządzenia audytu energetycznego budynku, mającego na celu opracowanie wytycznych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku,
 • zaprojektowania budynku przylegającego,
 • sporządzenia kompletnej dokumentacji budynku.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

W jakim celu wykonuje się pomiar elewacji budynku?

Pomiarem elewacji budynków zajmują się wyspecjalizowane firmy geodezyjno-budowlane, dysponujące sprzętem najnowszej generacji umożliwiającym pomiar elewacji budynków bez pracochłonnego i kosztownego montowania rusztowań.

Elementem dokumentacji określającej pomiar elewacji budynku jest zarówno kosztorys dotyczący remontu elewacji budynku, jak i opis techniczny elewacji, którego celem jest stworzenie zaleceń remontowych budynku.

Powstały w wyniku pomiaru elewacji budynku opis techniczny elewacji budynku stanowi podstawę do wydania zaleceń przeprowadzenia remontu obiektu budowlanego z uwzględnieniem zachowania zabytkowych elementów wystroju elewacji oraz sztukaterii.

Pomiar elewacji budynku jest również elementem audytu energetycznego mającego na celu opracowanie wytycznych wykonania termomodernizacji budynku w taki sposób, aby przy zaangażowaniu mniejszych kosztów możliwe było użytkowanie budynku przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

Przeczytaj: Inwentaryzacja budowlana – kiedy i jak jest wykonywana

Sposób wykonywania pomiarów elewacji budynku

Jeszcze do niedawna, pomiar elewacji budynku z uwzględnieniem wszystkich otworów okiennych, balkonów czy tarasów wymagał wybudowania rusztowań czy platform. Obecnie pomiary elewacji budynku przeprowadza się z zastosowaniem bardzo precyzyjnych urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru z dokładnością poniżej 1/10 cala.

Pomiary skanerem FARO Laser Scanner

Istniejące na rynku firmy geodezyjne polecają wykonanie pomiaru elewacji budynku z wykorzystaniem:

 • skanera FARO Laser Scanner oraz drona, dalmierza laserowego i taśmy mierniczej,
 • cyfrowej kamery o wysokiej rozdzielczości matrycy, tachimetru elektronicznego z możliwością pomiaru bezlustrowego.

Zastosowanie w/w urządzeń pozwala na wykonywanie pomiarów elewacji bez budowania pracochłonnych i kosztownych rusztowań i platform. Pomiar elewacji z zastosowaniem w/w instrumentów odbywa się z ziemi, z niewielkiej odległości od obiektu.

„Skaner FARO Laser Scanner tworzy trójwymiarowe skany złożone z trójwymiarowych pikseli o współrzędnych przestrzennych. Rejestrowana przez piksele wartość natężenia oświetlenia pozwala na tworzenie obrazów czarno-białych.
Skaner laserowy tworzy 360-stopniową chmurę punktów skanowanej powierzchni, wysyłając wiązkę promieni podczerwonych w środek obracającego się lustra. Za pomocą enkoderów mierzone są obroty lustra oraz obroty skanera w płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu można rejestrować i odwzorowywać współrzędne X, Y, Z każdego punktu.” (J. Sikora, A. Babraj).

W celu pomiaru części obiektów znajdujących się poza bezpośrednią linią widzenia mierzącego, rozmieszcza się odpowiednio kule referencyjne lub znaczniki w strategicznych punktach wokół skanera i budynku. Skany tych punktów wykonuje się z różnych miejsc obserwacyjnych na ziemi, a następnie łączy się je ze sobą za pomocą kul referencyjnych w programie FARO Scene.

Po wygenerowaniu widzianych z rożnych kierunków i perspektyw fragmentów trójwymiarowych chmur punktów i zastosowaniu programu AutoCAD Desktop, następuje wygenerowanie z tych chmur punktów rysunków płaskich obrazujących poszczególne obiekty. W ten sposób powstają elektroniczne rysunki 2D elewacji budynku.

Pełna prezentacja odwzorowanych i połączonych danych daje wizualizację podobną do zdjęć rentgenowskich.

Metoda fotogrametryczna

Inną metodą służącą do pomiarów oraz inwentaryzacji elewacji budynków jest metoda oparta na wykorzystaniu fotografii, zwana metodą fotogrametryczną.

Metoda fotogrametryczna polega na wykorzystaniu i obróbce fotogrametrycznej wykonanych zdjęć obiektu będącego przedmiotem pomiarów.

Efektem prac „fotograficznych” jest wygenerowanie trójwymiarowych danych przestrzennych – chmury punktów podobnej do tej otrzymanej w wyniku skanowania laserowego. Pozwala to na sporządzenie pionowego rzutu elewacji pozwalającego na dokładne przeprowadzenie pomiaru elewacji budynku.

Metoda fotogrametryczna jest najczęściej wykorzystywana do inwentaryzacji obiektów zabytkowych oraz do określenia struktury i tekstury tych obiektów z uwzględnieniem elementów niedostępnych.

Metoda fotogrametryczna pozwala na dokonanie pomiaru elewacji budynku w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny.

Co jest produktem kocowym pomiaru elewacji budynku?

Rezultatem pomiarów skandowych oraz fotogrametrycznych są wektorowe rzuty 2D elewacji tworzone w środowisku CAD w formatach DWD oraz PDF pozwalające na pomiar i zobrazowanie poszczególnych ścian budynku.

Powstały w wyniku pomiarów rzut elewacji budynku zawierający w szczególności:

 • obrys elewacji,
 • otwory okienne i drzwiowe,
 • rynny i rury spustowe,
 • balkony,
 • parapety i inne elementy tynku

może być wykorzystany do opracowania kosztorysu ocieplenia budynku czy kosztorysu związanego z wymianą i naprawą stolarki okiennej i drzwiowej, jak również do zaprojektowania budynku przyległego.

Natomiast ujawnione w trakcie pomiarów poszczególnych ścian budynków zniszczenia tynku, zawilgocenia ścian, skorodowania biologiczne czy odparzenia tynków mogą posłużyć do opracowania kosztorysu remontu budynku.

Wyniki pomiarów skanerowych czy też fotogrametrycznych elewacji budynku stanowią jeden z elementów uzupełniających kompletną dokumentację budynku.

Przeczytaj również: Geodezyjny pomiar pionowości obiektów wysmukłych

Podstawa prawna i inne źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.Nr109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.
 2. mgr inż. Janusz Sikora, inż. arch. Agnieszka Babraj: „Pomiar techniczny do projektu Inwentaryzacji architektonicznej elewacji budynku i prześwitu bramowego przy ul. Stalowej 10 w Warszawie”: http://WWW.praga-pn.waw.pl/data/auctions/inwentaryzacja_elewacji_s10.pdf.
 3. Inwentaryzacja elewacji budynku. Pomiary fasad pzabytkowych: http://www.geocube.pl/elewacje.html
 4. WROGEO, M Jędrzejczak, A. Kopij Sp.j.: „Inwentaryzacja architektoniczna metodą fotogrametryczną”: http://www.wrogeo.pl/upload/articles/PREZENTACJE/Zamek_Grodno.pdf

Zdjęcie: Unsplash.com, Pixabay.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna