Podobnie, jak w latach poprzednich, właściciele nieruchomości muszą liczyć się z tym, że kwota podatku od nieruchomości w 2022 r. będzie wyższa od tej, którą uiszczali w 2021r.

W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ”Monitor Polski” z dnia 9 sierpnia 2021 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. Zgodnie z obowiązującym prawem podane w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych obowiązujące w 2021 r. uległy zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na pytania, jakie nieruchomości podlegają podatkowi od nieruchomości, oraz kto i w jakim terminie będzie zobowiązany do uiszczenia tego podatku, postaramy się odpowiedzieć Państwu w niniejszym artykule.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy płatności oraz zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31).

Zgodnie z Art. 2 podatkowi od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca wskazując przedmiot opodatkowania określił również, co należy rozumieć pod pojęciem „budynek” oraz „budowla”.

W myśl Art. 1a. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez pojęcie „budynek” należy rozumieć:

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zgodnie z tą definicją budynkami będą domy mieszkalne, samodzielne własnościowe lokale mieszkalne, budynki gospodarcze czy garaże.

Przez pojęcie „budowla” należy rozumieć:

„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”.

Do budowli zaliczane są m.in. wiadukty, mosty, lotniska czy składowiska odpadów.

Podatnicy – kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości?

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Wysokość podatku od nieruchomości w 2022 r.

Podatek od nieruchomości za 2022 r. jest liczony zgodnie z zasadą określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych Art. 20.1. W myśl tego przepisu, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat ulęgają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie I półrocza. Tak więc, górne granice stawek podatku od nieruchomości ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej na rok podatkowy 2022, stanowią iloczyn stawki podatku od nieruchomości obowiązującej w 2021 r. i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%) – źródło.

Wyliczone i podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej górne granice stawek kwotowych podatków (i opłat lokalnych) od nieruchomości na 2022 r. zostały zaokrąglone w górę do pełnych groszy. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek – w górę do pełnych groszy, wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 3,6%. Treść obwieszczenia dostępna jest tutaj.

W 2022 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości będą wynosiły:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie Art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wzrost górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2022 r. w stosunku do górnych stawek kwotowych podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 r. charakteryzuje zestawienie ujęte w poniższej tabeli.

WyszczególnienieMax. stawka podatku od nieruchomości w 2021 r. [zł]Max. stawka podatku od nieruchomości w 2022 r. [zł]
GRUNTY:
związane z prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni0,991,03
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni4,995,17
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni0,520,54
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,283,40
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI:
mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowej0,850,89
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej24,8425,74
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej11,6212,04
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej5,065,25
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej8,378,68

Przy określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części Rada gminy może różnicować wysokość stawki podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Określając wysokość stawek podatku od nieruchomości na dany rok, Rada gminy nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok.

Terminy, miejsce i sposób płatności podatku od nieruchomości na 2022 r.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatek jest płatny w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, i terminach do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wskazany w Decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), podatek od nieruchomości można zapłacić:

 • w kasie gminy,
 • przelewem na konto gminy,
 • u inkasenta wyznaczonego przez gminę, przy czym usługa inkaso może być płatna.

Każda gmina na swojej stronie internetowej podaje informację o sposobie płatności podatku od nieruchomości.

Przeczytaj również: Zaległy podatek od nieruchomości – jakie możliwości ma dłużnik?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna