Prowadzenie inwestycji budowlanej wiąże się niejednokrotnie z koniecznością wycinki bądź przesadzenia drzew i krzewów na obszarze objętym inwestycją.

Proces uprzątnięcia drzew oraz krzewów z działki budowlanej powinien być poprzedzony opisem występujących na działce drzew i krzewów oraz przedstawieniem ich usytuowania na działce w formie graficznej. Ten szczegółowy opis szaty roślinnej na działce budowlanej zwany jest inwentaryzacją dendrologiczną. Inwentaryzacją dendrologiczną mogą być również objęte tereny parków, cieków wodnych czy zadrzewień przydrożnych w celu planowania ich ochrony.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Kiedy i w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację dendrologiczną?

Najczęściej inwentaryzację dendrologiczną przeprowadza się przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest również wymagana w przypadku:

 • uzyskania zgody na wycinkę drzew lub krzewów,
 • analiz opłacalności projektu inwestycyjnego,
 • szacowania kosztów inwestycji (robót budowlanych),
 • wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych (np. w parkach, zadrzewieniach przydrożnych, przy ciekach wodnych,
 • wykonania rewitalizacji terenu, np. dla dawnego parku zabytkowego

Podstawowym celem inwentaryzacji dendrologicznej jest pozyskanie szczegółowych informacji o tym, jakie drzewa i krzewy występują na obszarze przyszłej inwestycji.

Pozyskana w trakcie inwentaryzacji dendrologicznej wiedza, np. występowanie drzew o charakterze pomników przyrody czy drzew prawnie chronionych, pozwala nie tylko na ochronę tych drzew, ale również na podjęcie decyzji o zakazie wycinki, o przesadzeniu drzew na wskazane miejsce czy wykonania nasadzeń zastępczych.

Niejednokrotnie wyniki inwentaryzacji dendrologicznej mają wpływ na konieczność zmiany lokalizacji inwestycji powierzchniowej, jak i liniowej (występowanie drzew chronionych).

Kto przeprowadza inwentaryzację dendrologiczną?

Osoby, które mogą przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną powinny posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury krajobrazu, leśnictwa lub dendrologii.

Przeczytaj: Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – kiedy i po co się ją wykonuje?

Z jakich elementów składa się dokumentacja inwentaryzacji dendrologicznej?

Dokumentacja obejmująca inwentaryzację dendrologiczną składa się z trzech części i są to:

 • cześć opisowa inwentaryzacji,
 • cześć tabelaryczna,
 • cześć graficzna.

Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej

Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej określa geograficzne i administracyjne położenie obszaru objętego inwentaryzacją oraz cel, któremu ma służyć opracowana w trakcie inwentaryzacji dokumentacja dendrologiczna.

W części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej wykonawca powinien wskazać, na jakie potrzeby sporządzana jest dokumentacja, a więc czy dokumentacja ma służyć wystąpieniu do stosownego urzędu o uzyskanie zgody na wycinkę drzew i krzewów, czy też na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (parki) polegających na prześwietlaniu, podkrzesywaniu bądź usuwaniu niebezpiecznych gałęzi.

W zależności od celu przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej część opisowa powinna również określać stan zdrowotny drzew i krzewów.

Charakterystyka zdrowotności drzew pozwala na ewentualne podjęcie decyzji o możliwości przesadzenia drzew z obszaru przeznaczonego pod budowę na teren biologicznie czynny.

Nieodzownym elementem części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej powinny być uwagi oraz zalecenia w zakresie:

 • sposobu pielęgnacji drzew i krzewów pozostających w obszarze inwestycji,
 • sposobu zabezpieczenia drzew pozostających na terenie budowy,
 • sposobu i metody przesadzania drzew z obszaru inwestycji na teren biologicznie czynny,
 • sposobu przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów.

Część tabelaryczna inwentaryzacji dendrologicznej

Część tabelaryczna stanowi wykaz wszystkich zaewidencjonowanych drzew i krzewów na gruncie wskazanego obszaru. Podstawowa tabela powinna obejmować takie informacje jak:

 • numer drzewa,
 • gatunek i rodzaj drzewa i krzewu,
 • obwód pnia na wysokości 5 cm,
 • pierśnica drzewa (wysokość pnia drzewa od jego podstawy do wysokości 1,3 m),
 • wysokość drzewa w [m],
 • zasięg korony mierzony wg jej rzutu na powierzchnię gruntu; zasięg korony pozwala na określenie zasięgu korzeni oraz ewentualne kolizje korony z planowanym obiektem budowlanym,
 • charakterystyka zdrowotności drzewa i krzewu.

Przykładowy wycinek karty graficznej inwentaryzacji dendrologicznej:

Numer drzewaGatunek drzewa – nazwa polska drzewa, krzewuGatunek drzewa – nazwa łacińska drzewa, krzewuObwód drzewa w [cm] na wys. 5 cmPierśnica w [cm] na wys. 1,3 mWysokość w [m]Korona – wysokość
w [m]
Korona – zasięg korony
w [m2]
Uwagi (np. zdrowotność)
1Sosna zwyczajnaPinus sylvestris8528321318Pęknięcie pnia spowodowane niskimi temperaturami.
2Sosna zwyczajnaPinus sylvestris6020251016Dziupla.
3Klon jaworAcer pseudoplatanus6521221816

Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej

Dokumentacja graficzna powinna być sporządzona na kopii mapy zasadniczej (sytuacyjnej) z naniesionymi granicami własności oraz wszelkimi elementami określającymi stan uzbrojenia terenu.

Występujące na obszarze objętym inwentaryzacją drzewa i krzewy powinny być wskazane na mapie i oznakowane zgodnie z normą PN-B-01027: 2002, tablica nr 7. Oznaczenia graficzne zieleni i urządzeń terenowych.

Jaki okres roku jest najkorzystniejszy do przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej?

Inwentaryzację dendrologiczną można przeprowadzać praktycznie przez cały rok. Jedynie w przypadku badania zdrowotności drzew i krzewów najkorzystniejszą porą na inwentaryzację dendrologiczną jest okres wegetacji roślin. W okresie tym bardziej widoczne są wszelkiego rodzaju choroby drzew i krzewów aniżeli w okresie martwym – w zimie.

Jak długo ważna jest inwentaryzacja dendrologiczna?

Z uwagi na ciągły wzrost drzew i rozwój krzewów dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji jest ważna sześć miesięcy od daty jej sporządzenia.

Przeczytaj również: Inwentaryzacja budowlana – kiedy i jak jest wykonywana

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zdjęcie: Pexels.com

Geoportal360.pl

Posted by Joanna