Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GESUT
Głosów: 8 (śr. 3.8)

Sprawy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci reguluje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Sieci uzbrojenia terenu

Przez określenie ”sieci uzbrojenia terenu” – rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, które w myśl przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

Zobacz naszą nowoczesną Mapę Geoportal360

Co to jest i w jakim celu prowadzona jest GESUT?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

”Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące m.in. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu”.

Zadaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), prowadzonej w systemie teleinformatycznym jest zapewnienie gromadzenia informacji, jej aktualizacja oraz udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.

Krajowa i powiatowa baza danych GESUT

Baza danych GESUT jest prowadzona na dwóch szczeblach tj. krajowym i powiatowym.

Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi w systemie teleinformatycznym Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach.

Powiatową bazę GESUT zakłada i prowadzi starosta w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:

 1. zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:
 1. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 2. mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;

2. pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

W procesie tworzenia i prowadzenia bazy GESUT, system teleinformatyczny nadaje każdemu obiektowi sieci uzbrojenia terenu identyfikator infrastruktury przestrzennej – zwany ”IdIIP”, na który składają się:

 1. przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
 2. identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;
 3. identyfikator wersji obiektu.

Klasyfikację obiektów powiatowej bazy GESUT zawarto w tabeli nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Przeczytaj: Działka uzbrojona a działka nieuzbrojona

Jaki jest zakres informacyjny GESUT?

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzone są dane dotyczące:

 1. lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
 2. charakterystyki tych obiektów.

Prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT w systemie teleinformatycznym wymusza na sporządzających geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe zachowanie odpowiednich standardów technicznych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Celem takiego działania jest zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.

GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Narady koordynacyjne – czym są i jak przebiegają?

Do zadań starosty w zakresie prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu należy koordynacja (łac. organizacjo) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Budowę nowych sieci uzbrojenia terenu w obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. W przypadku budowy przyłączy i sieci uzbrojenia terenu zawartych w granicach działki budowlanej narad koordynacyjnych nie prowadzi się.

Starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania.

O terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej starosta zawiadamia:

 1. wnioskodawców (projektanta i inwestora);
 2. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu;
 3. wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości, których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;
 4. inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

Składany przez projektanta bądź inwestora wniosek powinien obejmować plan sytuacyjny sieci uzbrojenia terenu i być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

W przypadku, gdy plan sytuacyjny składany przez projektanta bądź inwestora, ma postać nieelektroniczną, powinien być doręczony staroście, w co najmniej dwóch egzemplarzach.

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu.

Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia kopii planu sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu, starosta przekazuje informację o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym.

Przedmiotem narady koordynacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymieniony w ustawie, tj. obszarach miast, pasach drogowych, terenach istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy na tym samym terenie istnieje już sieć uzbrojenia terenu, a budowa nowej sieci może powodować zagrożenia wynikające z możliwej kolizji między sytuowanymi sieciami uzbrojenia terenu.

Wniosek w/w sprawie zmiany obszaru sytuowania planowanej sieci uzbrojenia terenu powinien złożyć inwestor, projektant lub burmistrz czy prezydent miasta.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba. Z przebiegu narady koordynacyjnej sporządzany jest protokół, zawierający następujące informacje:

 1. określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;
 2. opis przedmiotu narady;
 3. imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;
 4. imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;
 5. imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;
 6. stanowiska uczestników narady;
 7. wnioski o koordynację robót budowlanych,
 8. informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;
 9. podpisy uczestników narady.

Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy narada koordynacyjna prowadzona jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół z tak prowadzonej narady zawiera jedynie podpisy przewodniczącego narady, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie oraz adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.

W sytuacji, gdy pomimo należytego zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej, osoby zawiadomione nie stawią się na nią, nie stanowi to przeszkody do przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z planem.

Zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjmuje się, że podmiot, który nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

W przypadku, gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, starosta, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, zawiadamia podmioty, które w niej nie uczestniczyły (były prawidłowo poinformowane o terminie i miejscu narady), o ustaleniach narady koordynacyjnej.

Uzgodnione zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu, uznaje się za uzgodnione, jeżeli zawiadomione o nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

Zastrzeżenia zgłoszone w tym terminie staroście i wnioskodawcy mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, o ile wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej nie pobiera się opłaty.

Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza dokument określający treść zastrzeżeń.

Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, jak również podaje się termin i miejsce, w którym odbyła się narada koordynacyjna oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem. Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.

Omówionych powyżej działań, nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.

Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W szczególności podmioty te są obowiązane do:

 1. wydania opinii, co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
 2. delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Przeczytaj: Mapa własności gruntów (działek ewidencyjnych)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

Foto: Fotolia, Unsplash.com.

Geoportal360.pl

Posted by user