Regulamin

I. Słownik pojęć

Terminy pisane duża literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez GeoPortal360.

Usługi świadczone przez GeoPortal360 stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną

Korzystanie z Usług świadczonych przez GeoPortal360 jest nieodpłatne.

Serwis i Usługi zostały stworzone w wykorzystaniem informacji publicznej pobranej z www.geoportal.gov.pl w dniu 13.01.2018. Powtórne wykorzystanie informacji publicznej przez GeoPortal360 następuje na podstawie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

III. Zasady korzystania z Usług

Korzystanie z Usług nie wymaga zainstalowania jakiejkolwiek aplikacji.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług.

IV. Wymagania techniczne i zagrożenia

Prawidłowe korzystanie z Usług wymaga posiadania komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej).

Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług drogę elektroniczną.

V. Zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług

Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wejścia na Serwis i rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkownika.

Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

VI. Odpowiedzialność

GeoPortal360 dokłada należytych starań aby Usługi funkcjonował sprawnie, jednak GeoPortal360 nie gwarantuje stałej dostępności Usług lub ich części, jak również ich bezbłędnego działania a Użytkownik korzysta z Usług na własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność GeoPortal360 ogranicza się do odpowiedzialność za szkody wyrządzone Użytkownikom z winy umyślnej GeoPortal360.

GeoPortal360 nie ponosi odpowiedzialności za:

GeoPortal360 zastrzega sobie prawo:

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

VII. Reklamacje

Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usługi. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien skontaktować się ze GeoPortal360 poprzez adres email pomoc@geoportal360.pl.

Reklamacja powyżej powinna zawierać:

GeoPortal360 jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację powinna wskazywać, czy GeoPortal360 uznaje reklamację. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedź na reklamację powinna również wskazać, jakie działania i w jakim terminie zostaną podjęte przez GeoPortal360 w związku z reklamacją. W przypadku odmowy uznania reklamacji odpowiedź powinna zawierać uzasadnienie stanowiska GeoPortal360 w tym zakresie.

VIII. Dane osobowe

Korzystanie z Usług nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika lub założenia profilu.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin, sposób jego interpretacji, wykonywanie oraz spory związane z jej nieprawidłowym wykonywaniem podlegają prawu estońskiemu oraz jurysdykcji sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby GeoPortal360.

GeoPortal360 jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania.