Geodezyjna mapa inwentaryzacyjna
Głosów: 1 (śr. 5)

Ukończenie budowy domu, na którego realizację niezbędne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wiąże się z koniecznością złożenia zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jak również wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonej przez Państwowy Zasób Geodezyjno Kartograficzny (PZGK).

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który wprowadzane są zmiany w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (PZGK), jest geodezyjna mapa inwentaryzacyjna.

W jakim celu wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje uprawniony geodeta w celu:

 1. ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, niezbędnych do wprowadzenia zmian w:
  a) bazie danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oraz budynków,
  b) bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
  c) bazie danych, w zakresie budowli.
 2. sporządzenia operatu geodezyjnego, o którym mowa w przepisach Prawo budowlanego, w szczególności:
  a) mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego,
  b) dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń.

Geodeta, przystępując do przeprowadzenia inwentaryzacji nowopowstałych obiektów, zgłasza zamiar wykonywania tej pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości oraz wnosi o udostępnienie kopii mapy zasadniczej, którą pobiera w formie elektronicznej. W przypadku braku formy elektronicznej, pobiera ją w formie analogowej.

Przeczytaj: Mapa zasadnicza

Metody przeprowadzania inwentaryzacji powykonawczej

Z uwagi na warunki techniczne budowy oraz możliwość dostępu do elementów budowy, inwentaryzację powykonawczą przeprowadza się metodą:

 • bezpośrednią – stosowaną najczęściej przed zasypaniem obiektów budowlanych, charakteryzuje się ona bezpośrednim pomiarem geodezyjnym każdego obiektu,
 • pośrednią – stosowaną w sytuacji, gdy większość obiektów podziemnych jest zasypana, pomiar przeprowadza się z wykorzystaniem aparatury elektronicznej.

Czynności geodety związane z wykonaniem geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej

Wyniki pomiarów geodezyjnych utrwalane są w postaci dokumentów elektronicznych. W przypadku, gdy pomiarów geodezyjnych nie można zapisać w formie elektronicznej, zapisuje się je w formie analogowej.

Geodeta, po przeprowadzeniu pomiarów nowopowstałych obiektów na danej działce budowlanej, porównuje otrzymane dane z danymi zawartymi na mapie do celów projektowych (sporządzonej przez rozpoczęciem budowy).

Przeczytaj: Mapa do celów projektowych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacja geodezyjna – geodezyjna mapa inwentaryzacyjna powinna być opatrzona informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Informację tę umieszcza geodeta w formie adnotacji na geodezyjnej mapie inwentaryzacyjnej w polu niezajętym przez rysunek mapy.

Geodeta przekazuje dokumentację z przeprowadzonej inwentaryzacji do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w formie umożliwiającej naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Jedna kopia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej przekazywana jest kierownikowi budowy.

Koszt sporządzenia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej dla budynku mieszkalnego to kwota ok. 400 zł.

Podstawy prawne

Zakres opracowania oraz standardy techniczne sporządzenia geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej określają:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Posted by user

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *